CLOSE  |  PREVIOUS   |  NEXT
FAMILY   Tortricidae
SUBFAMILY   Olethreutinae
TRIBE   Eucosmini
COMMON NAME   Biden's Borer
NAME   Epiblema otiosana
HODGES   3202
DISPLAY #   189
DESCRIPTION   e r
SUBMIT A COMMENT